2015-01-28

Wykaz kontroli

Termin kontroli
Instytucja kontrolująca
Cel kontroli
06,12,13,14.02.1997r.
Państwowa Inspekcja Pracy w Opolu
Kadry, BHP
11.03.1998r.
Ministerstwo Kultury i Sztuki
- Biuro Administracyjno -Gospodarcze
Prawidłowość sporządzania spisu pisemnego osób uprawionych do nieodpłatnego nabycia świadectw rekompensacyjnych
09-12.10.1998r.
Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
Podatek dochodowy od osób fizycznych
10.09.1999r.
Urząd Wojewódzki w Opolu
– Wojewódzki Konserwator Zabytków
Kontrola wykorzystania środków powodziowych przeznaczonych na odbudowę po powodzi budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 10
07.03.2000r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
09.-10.05.2000r.
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego -Centrum Edukacji Artystycznej
Kontrola przebiegu egzaminu dojrzałości
05.05.2000r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
08-09.05.2001r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Kontrola przebiegu egzaminu maturalnego
17.05.2001r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola książki obiektu budowlanego
15.10.-15.11.2001r.
Urząd Miasta Opola - Referat Kontroli
Prawidłowość wdrożenia regulaminów wynagradzania nauczycieli
19.12.2001r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
04.04.2002r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Kontrola przebiegu egzaminu dyplomowego z historii sztuki
09-10.05.2002r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Kontrola przebiegu egzaminu dojrzałości
20.06.2002r.
Kuratorium Oświaty
Przeprowadzenie ankiety nt. rekrutacji do szkoły
15.11.2002r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
21.05.2003r.
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa – Odział terenowy w Opolu
Obsługa stypendiów
03.11.2003r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
11.05.2004r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Kontrola przebiegu egzaminu dojrzałości z języka polskiego
08.10.2004r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
 
Kontrola stanu sanitarnego
02.11.2004r.
Urząd Miasta Opola
Sprawdzenie instrukcji inwentaryzacyjnej Zakładowego Planu Kont, instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych
04.04.2005r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Kontrola przebiegu egzaminu dyplomowego
13.06.2005r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Badanie realizacji priorytetów nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2004/2005
15.09.2005r.
Terenowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
11.10.2005r.
Urząd Miasta Opola
Kontrola Zakładowego Planu Kont, instrukcji obiegu i kontroli dowodów księgowych, instrukcji przeprowadzania inwentaryzacji
28.03.2006r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
16.10.2006r.
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu
Kontrola utrzymania obiektu budowlanego
14.03.2007r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
08.05.2007r.
Urząd Miasta Opola
Wydział Budżetu
Referat Planowania Budżetu
Kontrola zestawień obrotów i sald oraz dowodów księgowych
05.06.2007r.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Socrates/Comenius w Warszawie
Kontrola finansowa i merytoryczna programu „Widzę, myślę, czuję...”
04.07.2007r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Kontrola postępowania awansu na stopień nauczyciela kontraktowego
02-16.10.2007r.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu
Kontrola z zakresu ubezpieczeń społecznych
21.11.2007r.
Kuratorium Oświaty w Opolu
„Zero tolerancji dla przemocy w szkole” – badanie bieżące
28.03.2008r.
Terenowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola stanu sanitarnego
25.04.2008r.
Kuratorium Oświaty w Opolu
„Przeprowadzanie okresowej analizy realizowania przez szkołę zadań zw. z kształceniem i promowaniem uczniów szczególnie uzdolnionych”
13.05.2008r.
Prezydent Miasta Opola
„Wdrożenie Regulaminu dodatków dla nauczycieli wychowawców”
„Wdrożenie Rozporządzenia MEN dot. minimalnych stawek wynagrodzeń zasadniczych dla nauczycieli od 01.01.2008r.”
05.08.2008r.
Państwowa Inspekcja Nadzoru Budowlanego w Opolu
Kontrola dokumentacji dotycząca utrzymania obiektu budowlanego w Opolu przy ul. Strzelców Bytomskich 10
03-24.12.2008r.
Urząd Miasta Opola
- Wydział Kontroli Wewnętrznej
i Audytu
Kontrola i analiza dokumentacji finansowej za 2007r.
05.05.2009r.
Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opolu
Kontrola sanitariatów – warunki higieny osobistej
12.08.2009r.
Urząd Miasta Opola
- Inspektor ds. kontroli finansowej
Wdrożenie regulaminu wynagradzania pracowników niepedagogicznych zgodnie z Rozporządzeniem Rady Miasta Opola z dn. 18.03.2009r.
03.11.2009r.
Kuratorium Oświaty w Opolu - Wydział Szkolnictwa Zawodowego
Obserwacja przebiegu części pisemnej próbnego egzaminu maturalnego z matematyki
22,23,26.04.2010r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
 
Procedury egzaminu dyplomowego oraz dokumentacja przebiegu
Zatrudnianie nauczycieli – zgodność z wymaganymi kwalifikacjami
Realizacja ramowego planu nauczania
28.04.2010r.
Kuratorium Oświaty w Opolu
Obserwacja egzaminu gimnazjalnego
 
24.08.2010r.
Dyrektor ZPPKP w Opolu
Odbiór obiektów do użytku
 
03.11.2010r.
Kuratorium Oświaty w Opolu
- Wydział Szkolnictwa Zawodowego
Obserwacja przebiegu pilotażu egzaminu maturalnego z matematyki
04.05.2011r.
Kuratorium Oświaty w Opolu
Obserwacja przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego
z języka polskiego
06.07.2011r.
Centrum Edukacji Artystycznej w Opolu
Dokumentacja przebiegu nauczania, arkusz organizacyjny szkoły

14.05.2012r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Obserwacja przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego

04.10.2012r.

Kuratorium Oświaty w Opolu

Monitoring realizacji szkolnych Projektów Programu Comenius

23.10.-22.11.2012r.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Opolu

Kontrola dokumentów zgodnie

z upoważnieniem

10-17.04.2013r.

Prezydent Miasta Opola

 

Gospodarka finansowa w 2012r.

28.08.2013r.

Prezydent Miasta Opola

Gospodarka środkami ZFŚS oraz PKZP w latach 2010-2012

31.10.2013r.

Prezydent Miasta Opola

Prawidłowość zatrudnienia i ustalania wynagrodzenia za pracę pracowników samorządowych w zw. z przeprowadzaną standaryzacją zatrudnienia

15.11.2013r.

Opolski Państwowy Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu

Kontrola stanu sanitarno-higienicznego placówki

18.11.-15.12.2013r.

Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie

Ewaluacja zewnętrzna problemowa w PLP w ZPPKP

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się