2015-01-28

Wykaz regulaminów

Zasady gospodarowania funduszem premiowym dla pracowników administracyjnych i obsługi

Instrukcja dotycząca przeprowadzenia inwentaryzacji

Regulamin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników

Regulamin przyznawania zasiłku pieniężnego na pomoc zdrowotną

Regulamin przydzielania nauczycielom i pracownikom ZPPKP środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego, wyposażenia w narzędzia i materiały

Regulamin nagród dyrektora dla pracowników nie będących nauczycielami

Regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin nagród dyrektora dla nauczycieli 

Regulamin Rady Pedagogicznej

Regulamin pracy

Zakładowy Plan Kont oraz zasady prowadzenia rachunkowości w ZPPKP

Instrukcja obiegu dokumentów w ZPPKP

Regulamin kontroli

Regulamin kontroli wewnętrznej

Regulamin Rady Rodziców przy ZPPKP 

Regulamin samorządu uczniowskiego

Regulamin wyjazdu na wycieczkę, plener malarski

Wewnątrzszkolny system oceniania

Regulamin Biblioteki Szkolnej

Regulamin realizacji pracy dyplomowej

Regulamin międzypracownianych wystaw uczniów osiągających najlepsze wyniki

Regulamin korzystania z Galerii "Nad Odrą"

Zasady typowania uczniów ZPPKP do stypendiów przyznawanych przez Prezydenta Miasta Opola 

Zasady przeglądu kl. III OSSP

Regulamin przeglądu końcowo rocznego kl. IV PLP i VI OSSP.

Regulamin korzystania z sali gimnastycznej

Regulamin pracowni ceramicznej

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni snycerstwa

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się